REACH – Registracija, procena i odobrenje hemikalija (eng. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – REACH)


REACH i njegovi ciljevi

Prvog juna 2007. godine, stupio je na snagu novi zakon o hemikalijama – REACH (UREDBA EVROPSKOG PARLAMENTA i SAVETA (EC) br. 1907/2006 od 18. decembra 2006. godine u vezi sa registracijom, procenom odobrenjem i zabranom hemikalija).

Ova Uredba treba da osigura visok nivo zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, kao i da olakša slobodno kretanje supstanci, samostalno, u preparatima i proizvodima, uz povećanje konkurentnosti i inovativnosti. Ova Uredba takođe treba da promoviše razvoj alternativnih metoda za procenu rizika supstanci. Uredba se zasniva na principu da industrija proizvodi, uvozi i koristi supstance ili da ih stavlja na tržište sa neophodnom odgovornošću i pažnjom tako da, u razumno predvidljivim uslovima, zdravlje ljudi i životna sredina ne budu ugroženi.

Treba prikupiti sve dostupne i bitne podatke o supstancama u preparatima i proizvodima koji će omogućiti identifikovanje njihovih opasnih svojstava, a u lancu snabdevanja, u skladu sa realnim potrebama, treba sistematski dati preporuke koje se tiču mera upravljanja rizicima kako bi se izbegao štetan uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu.


REACH i DONAU CHEMIE GRUPA

DONAU CHEMIE GRUPA, čija je podružnica i naša kompanija, trguje hemijskim supstancama na evropskom i globalnom tržištu. DONAU CHEMIE GRUPA je spremna da implementira zakon REACH i da se posveti ispunjenju obaveza iz zakona REACH kao proizvođač, uvoznik, dalji korisnik i distributer.

Za više informacija o zakonu REACH i njegovoj primeni u okviru DONAU CHEMIE GRUPE, pogledajte odeljak REACH na sajtu www.donau-chemie-group.com.

Odštampaj članak/stranu